OŚRODEK PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 2A
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel. (52) 38-12-455 w. 3
fax (52) 38-12-455
 
Osobą odpowiedzialną za realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii jest:
 
Agata Rafińska - kierownik Ośrodka Profilaktyki Alkoholowej
 
Urzędowanie kierownika OPA:
 


Ośrodek Profilaktyki Alkoholowej
ul. Aleja Pokoju 7
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.(52) 331-83-56Ośrodek Profilaktyki Alkoholowej w Gminnym Ośrodku Kultury stanowi zaplecze dla prowadzonej terapii w zakresie uzależnień i współuzależnień. Przystosowany do prowadzenia konferencji i szkoleń stwarza możliwość kształcenia kadry prowadzącej profilaktykę alkoholową w gminie.

W ramach działań Ośrodka Profilaktyki Alkoholowej funkcjonuje:

1.  Poradnia Wsparcia Rodziny, której zasadniczym celem działania jest udzielenie rodzinom podstawowej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.


 
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka działa w zakresie określonym w art. 4.1 ust. 1 pkt 1 i 3 i 6 oraz art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którymi prowadzi działania związane z:
- profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przemocą w rodzinie oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- podejmowaniem opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy,
- podejmowaniem interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Komisja zbiera się co najmniej raz w kwartale, nie częściej jak dwa razy w miesiącu.
 
Wnioski o leczenie odwykowe oraz zgłoszenia o występującej przemocy w rodzinie należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej pok. nr 8 lub pok. pracowników socjalnych w godzinach urzędowania Ośrodka tj.  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00-15.00, wtorek 8.00 – 16.00
 
lub pocztą na adres:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Ogrodowa 2A
86-060 Nowa Wieś Wielka
 
Co powinien zawierać wniosek dotyczący kierowania osoby na leczenie odwykowe?
Wnioskodawcą może być: żona, mąż , pełnoletnie dzieci, rodzice, kurator, pedagog szkolny, komenda rejonowa policji, izba wytrzeźwień (w przypadku trzykrotnego zatrzymania w ciągu dwunastu miesięcy), sąsiedzi oraz każda inna osoba, która dostrzega problem alkoholowy i zamierza jemu przeciwdziałać.

Wniosek powinien zawierać:

- imię i nazwisko wskazanego we wniosku
- datę jego urodzenia
- imię ojca
- miejsce zamieszkania,
- uzasadnienie – napisane tak, jak rzecz widzi wnioskodawca, musi zawierać istotne   przesłanki do wkroczenia w życie osobiste, takie jak powodowanie rozpadu rodziny, demoralizacja nieletnich, notoryczne zakłócanie spokoju w miejscu zamieszkania itd.
Wniosek o zastosowanie leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego (24kB) word
Wniosek rozpatruje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na najbliższym posiedzeniu.
 
3. Zespół Interdyscyplinarny Wspierający Rodzinę w Gminie Nowa Wieś Wielka

Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy Zarządzenia Nr 80/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2011r.
 
 
Organizację pracy zespołu interdyscyplinarnego określa regulamin.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.docx (18kB) word


Telefon „Niebieska Linia”
Każda osoba może bezpłatnie otrzymać wsparcie oraz informację, gdzie zwrócić się o pomoc  w sytuacji  kryzysowej. Osoba zwracająca się o pomoc pozostaje anonimowa.
NIEBIESKA LINIA.doc (97kB) word

Poradnictwo i szkolenia w zakresie profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień.


Podstawą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest profesjonalne przeszkolenie specjalistów i osób zatrudnionych w różnych instytucjach takich jak: szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodki Zdrowia, mających bezpośrednie kontakty z wieloma aspektami problemów alkoholowych. Szkolenia obejmują zarówno nowoczesne rozumienie problematyki alkoholowej jak i zagadnienia przemocy w rodzinie oraz nowoczesne strategie i procedury terapeutyczne.
 
Działalność informacyjno-edukacyjna i kulturalna

W ramach działań promujących zdrowy styl życia, bez uzależnień i ich skutków Ośrodek Profilaktyki Alkoholowej umożliwia realizację:
- ogólnoszkolnych akcji z zakresu promocji zdrowia,
- programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- spotkań dla rodziców z specjalistami w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy,
- debat szkoleniowych,
- zadań z zakresu profilaktyki uzależnień za pomocą warsztatów i przedstawień  teatralnych
- współorganizuje konkursy o tematyce uzależnień i inne promujące zdrowy styl życia,
- współorganizuje imprezy trzeźwościowe, festyny.
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kuczora (12 kwietnia 2013)
Opublikował: Angelika Bachusz (8 sierpnia 2008, 22:55:54)

Ostatnia zmiana: Hanna Świtała (24 maja 2019, 13:42:40)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3627