OGŁOSZENIE O PROJEKCIE I REGULAMIN REKRUTACJI DO KLUBU SENIORA

Zdjęcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej realizuje projekt pn. „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPKP.09.01.02 Solidarne społeczeństwo, Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2018r. do 31 grudnia 2020r.

Cel szczegółowy PI RPO

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zmniejszenie skutków wykluczenia społecznego osób niesamodzielnych, mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka, poprzez dotarcie do usług opiekuńczych prowadzonych w formie klubu seniora.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 360.750,00 zł
Dofinansowanie: 324.675,00 zł (90%), w tym wkład Unii Europejskiej: 306.637,50 zł (85%), budżet państwa: 18.037,50zł (5%).
Wkład własny: 36.075,50 zł (10%).REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU
 
„Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”

 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Projekt realizowany jest przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
1.2. Projekt „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka” realizowany jest w ramach
       Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na  lata
       2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie  9.1 Włączenie
       społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałania  9.1.2  Rozwój usług
       opiekuńczych w ramach ZIT
1.3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu
       państwa oraz budżetu gminy Nowa Wieś Wielka.
1.4. Projekt trwa od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. i realizowany jest na terenie
       województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim, Gminie Nowa Wieś Wielka.
1.5. Biuro projektu mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
       Wielkiej ul. Ogrodowa 2A, e-mail; gops.nowawies@admin.com.pl, tel. 523812455.
1.6. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji w ramach realizacji projektu „Klub Seniora
         w Gminie Nowa Wieś Wielka”.

§ 2
DEFINICJE

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:

2.1  PROJEKT - projekt pt. „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”.
2.2 KANDYDAT – osoba fizyczna, która złożyła formularz rekrutacyjny do Projektu, która
      spełnia łącznie poniższe kryteria:
a)   osoba niesamodzielna,
b)   osoba zamieszkała na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego w Gminie Nowa
      Wieś Wielka  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
2.3 OSOBA NIESAMODZIELNA – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub
     niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego
     wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
2.4 UCZESTNIK PROJEKTU – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, od momentu
     wydania decyzji na usługi opiekuńcze świadczone w klubie seniora do momentu przerwania
     udziału w Projekcie lub zakończenia udziału w Projekcie.
 
§3
ZASADY REKRUTACJI
 
3.1  Proces rekrutacji ma na celu wyłonienie Uczestników Projektu.
3.2  Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie przez Kandydata (osobiście, pocztą - decyduje data wpływu do Biura Projektu), mailem na adres: gops.nowawies@admin.com.pl  formularza rekrutacyjnego w wyznaczonym terminem do biura projektu. Decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu.
3.3  Planowane jest zrekrutowanie 35 uczestników,
3.4  Proces rekrutacji będzie przebiegał według następujących etapów:
1)   działania informacyjno-promocyjne,
2)   rozmowy rekrutacyjne,
3)   nabór  formularzy rekrutacyjnych,
4)   przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u kandydata do Projektu,
5)   ocena formalno – merytoryczna złożonych dokumentów,
6)   sporządzenie listy rekrutacyjnej i rezerwowej,
7)   wydanie decyzji indywidualnych uczestnikom Projektu.
3.5  Wzór formularza rekrutacyjnego wraz z wykazem wymaganych dokumentów stanowi
       załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, a także jest udostępniony na stronie
       internetowej projektu.
3.6  W ramach rekrutacji formalnej spełnione muszą zostać dwa warunki jednocześnie:
1)   zamieszkanie na obszarze Gminy  Nowa Wieś Wielka (oświadczenie w formularzu),
2)   spełnianie definicji osoby niesamodzielnej - weryfikowana na podstawie oświadczenia w
      formularzu rekrutacyjnym, orzeczenia lub zaświadczenia, w zależności od powodu
      wykluczenia.
3.7  Kandydaci spełniający wymagania formalne podlegają ocenie według poniższych kryteriów
       dodatkowych:
1)   niepełnosprawność w stopniu  znacznym, lub umiarkowanym , lub  niepełnosprawność
      sprzężona,  lub  osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością
      intelektualną, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 3 pkt
      (weryfikowana na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu
      potwierdzającego stan zdrowia wydany przez lekarza)
2)   niepełnosprawność w stopniu lekkim   - 2 pkt
      (weryfikowana na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu
      potwierdzającego stan zdrowia wydany przez lekarza)
3)   niesamodzielność z innej przyczyny  - 1 pkt
      (weryfikowana na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika
      socjalnego)
4)   korzystanie  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa indywidualnie lub jako rodzina
      (weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności     
      karnej zawartego w formularzu lub inny dokument potwierdzający korzystanie z programu
      np. potwierdzenie zgłoszenia do POPŻ przez pracownika socjalnego) - 1 pkt
5)   wysokość dochodu kandydata do 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie
      gospodarującą lub osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o
      pomocy społecznej (weryfikacja na podstawie wywiadu środowiskowego)  –  12 pkt;
6)   wysokość dochodu od 150%  do  250% kryterium dochodowego na osobę samotnie
      gospodarującą lub osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o
      pomocy społecznej (weryfikacja na podstawie wywiadu środowiskowego)  –  5 pkt;
7)   wysokość dochodu powyżej 250% kryterium dochodowego na osobę samotnie
      gospodarującą lub osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o
      pomocy społecznej (weryfikacja na podstawie wywiadu środowiskowego)  –  2 pkt
8)   samotne zamieszkiwanie ( weryfikacja na podstawie oświadczenia i wywiadu
      środowiskowego sporządzonego przez pracownika socjalnego)  - 3 pkt
9)   osamotnienie na czas aktywności zawodowej faktycznych opiekunów ( weryfikacja na
      podstawie oświadczenia i wywiadu środowiskowego sporządzonego przez pracownika
      socjalnego)  - 2 pkt
10) zamieszkiwanie z rodziną w której co najmniej jedna osoba dorosła nie pracuje
      (weryfikacja na podstawie oświadczenia i wywiadu środowiskowego sporządzonego przez
      pracownika socjalnego)  -1 pkt
11) doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego (weryfikowane na podstawie
      oświadczenia lub wywiadu środowiskowego sporządzonego przez pracownika socjalnego) -
      1 pkt
12) zamieszkiwanie na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach
      rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji (weryfikacja na podstawie wywiadu
      środowiskowego -  oświadczenia uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności karnej
      zawartego w formularzu) - 1 pkt.
3.8 Na podstawie weryfikacji formalnej oraz po dokonaniu oceny kryteriów dodatkowych
      utworzone zostaną dwie listy rankingowe. Dla 30 osób z najwyższą punktacją
      zakwalifikowanych do udziału w zajęciach aktywizujących klubu, oraz dla 5 osób
      zakwalifikowanych do udziału w usługach wytchnieniowych.
3.9 Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie trafią na listę rezerwową.
3.10  W przypadku Kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu
        się do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń, tj. data złożenia formularza
        rekrutacyjnego.
3.11 W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału, do projektu może zostać
        zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej, z zachowaniem kolejności na tej liście.
3.12 Przystępując do Projektu w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie, Uczestnik
        wyraża zgodę na jego postanowienia w formie podpisania  umowy.
3.13 Udział w projekcie i udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i
        bezpłatne.
 

PLIKI DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE O PROJEKCIE I REGULAMIN REKRUTACJI DO KLUBU SENIORA (51kB) word

FORMULARZ REKRUTACYJNY (75kB) word

Wytworzył: Dorota Lisiak (23 listopada 2018)
Opublikował: Hanna Świtała (23 listopada 2018, 09:42:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 551

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij