PROCEDURA PRZYJĘCIA DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI WIELKIEJ


Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00
tel/fax:  52 381 24 55
e-mail: sdsnww@gmail.com

Środowiskowy Dom Samopomocy ( ŚDS) istnieje od  października 1997 r.  i przeznaczony jest dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z usług ŚDS korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, jak i udzielenia pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i  społecznym. Nasze działania o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym dążą do ogólnej poprawy jakości życia uczestników terapii w ŚDS.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej  oferuje :
 • pomoc osobom chorym psychicznie w adaptowaniu się do zmian wynikających z przewlekłej choroby
 • program dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników, obejmujący zajęcia rehabilitacyjne, na które składają się treningi nowych i utraconych na skutek choroby umiejętności, a także zajęcia relaksacyjne i kulturalne oraz indywidualne poradnictwo socjalne i psychologiczne 
 • budowanie więzi samopomocy wśród uczestników

Usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej  obejmują:
 • trening higieniczny;
 • trening czystości; 
 • trening racjonalnego gospodarowania pieniędzmi; 
 • trening kulinarny; 
 • trening załatwiania spraw urzędowych; 
 • trening umiejętnego dbania o zdrowie; 
 • trening umiejętności wykonywania prac domowych; 
 • trening edukacyjny; 
 • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych; 
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym:
        - udział w imprezach integracyjnych oraz udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,
        - udział w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych,
        - wyjazdy krajoznawczo - integracyjne i do placówek kulturalnych .
 

Terapia zajęciowa odbywa się w następujących w pracowniach:
 • kulinarnej;
 • stolarsko – modelarskiej; 
 • edukacyjno – komputerowej; 
 • krawiecko – dziewiarskiej; 
 • plastyczno – rękodzielniczej; 
 • gospodarstwa domowego.
 
Rodzaj i zakres usług świadczonych w ŚDS dostosowywany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych jego uczestników.

Zadania ŚDS realizowane są przez zespół wspierająco- aktywizujący składający się z dyrektora, psychologa, terapeutów  i opiekunów.


Procedura przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy:

1. Złożenie wniosku o skierowanie do ŚDS

Procedura przyjęcia do ŚDS wszczynana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej rodziny lub innej osoby, jednak za zgodą osoby, której wniosek dotyczy. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych postępowanie wszczynane jest na wniosek opiekuna prawego lub z urzędu, za zgodą opiekuna prawnego. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej do  OPS wraz z następującymi załącznikami:
 • zaświadczenie lekarskie o występujących zaburzeniach psychicznych, wystawione przez lekarza psychiatrę lub neurologa
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie 
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada
2. Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Po otrzymaniu wniosku pracownik socjalny OPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do ŚDS ustala, w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzanego w oparciu o przepisu ustawy o pomocy społecznej  sytuację bytową, rodzinną, zdrowotną, majątkową i dochodową osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS, a następnie  opracowuje plan pomocy, którego elementem może być skierowanie do ŚDS.

3. Wydanie decyzji administracyjnej        
                  
Skierowanie do ŚDS odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. Decyzja określa okres pobytu w ŚDS oraz miesięczną odpłatność za usługi świadczone w ŚDS. Wydanie decyzji o skierowaniu poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną przeprowadzaną przez członka zespołu wspierająco- aktywizującego ŚDS. Przed przyjęciem do domu kandydat na uczestnika  zobowiązany jest zapoznać się z  zasadami jego funkcjonowania, w tym  obowiązującymi przepisami porządkowymi.


Odpłatność za usługi świadczone w ŚDS

Pobyt w środowiskowym domu samopomocy jest odpłatny. Odpłatność miesięczna za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego. Osoby osiągające dochód poniżej 300 % kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. osoby samotne – 701,00 zł oraz na osobę w rodzinie 528,00 zł nie ponoszą opłat.

metryczka


Wytworzył: Agata Rafińska (17 lutego 2020)
Opublikował: Hanna Świtała (17 lutego 2020, 13:51:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 487