W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WYCHOWAWCĘ

XML

Treść

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WYCHOWAWCĘ

Praca wychowawcy będzie wykonywana w świetlicach środowiskowych w Brzozie i w Nowej Wsi Wielkiej w ramach umowy o pracę.

Na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wychowawcą może być osoba, która: 

1) posiada:
a) obywatelstwo polskie
b) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
c) wykształcenie: 
- wyższe: 

     · na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub 
  
    · na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, 
  
- co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Wymagania pożądane: 

1) prawo jazdy i własny samochód,
2) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, KPA,
3) wysoka kultura osobista,
4) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
5) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,
6) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z wychowankami,
7) nieposzlakowana opinia.

Do zadań wychowawcy należeć będzie: 

1) prowadzenie zajęć profilaktycznych indywidualnych i grupowych,
2) organizacja zajęć w okresie ferii i w czasie innych dni wolnych od nauki,
3) odpowiedzialność i opieka nad dziećmi przebywającymi w świetlicy środowiskowej,
4) odpowiedzialność za sprzęt i wyposażenie świetlicy środowiskowej,
5) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków pozabudżetowych na  funkcjonowanie świetlicy środowiskowej,
6) organizacja i wdrażania programów profilaktyki alkoholowej,
7) rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie,
8) opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla uczestników zajęć w świetlicach środowiskowych,
9) organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych,
10) opracowywanie sprawozdań ze swojej działalności i wnioskowanie o zabezpieczenie  finansowe potrzeb określonych w bilansach potrzeb,
11) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych dzieci i ich rodzin,
12) praca w Zespole Interwencji Kryzysowej oraz w Zespole Interdyscyplinarnym Wspierającym Rodzinę.


Osoby zainteresowane zobowiązane są do przedłożenia do następujących dokumentów: 

1) Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej z podaniem telefonu kontaktowego - podpisane odręcznie. 

2) Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie. 

3) Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.

4) Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych. 

5) Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe. 

6) Oświadczenie kandydata o niekaralności. 

7) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona. 

8) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. 

9) Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). "


Termin składania dokumentów do 30 listopada 2022r. do :
- siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, pok. nr 8
- lub na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ogrodowa 2A, 86-060 Nowa Wieś Wielka
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 3812-455- pon – pt  w godz. 7.00 -15.00