W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI WIELKIEJ

XML

Treść

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne
 
§ 1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze.zm.);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.); 
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.); 
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887); 
 5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr180, poz.1493 ze zm.); 
 6. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734 ze zm.); 
 7. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 ze zm.); 
 8. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 ze zm.); 
 9. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 ze zm.); 
 10. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485, ze zm.); 
 11. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 ze zm.); 
 12. uchwały nr V/35/99 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 1999 r. w sprawie stwierdzenia działalności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
§ 2
Ilekroć w statucie mowa o:
 1. gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy Nowa Wieś Wielka;
 2. radzie, należy przez to rozumieć Radę Gminy Nowa Wieś Wielka; 
 3. ośrodku, należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej; 
 4. dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej; 
 5. ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 3
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej jest jednostką organizacyjną Gminy.
§ 4
Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Nowa Wieś Wielka, a siedzibą lokal w budynku przy ul. Ogrodowej 2A w Nowej Wsi Wielkiej.
§ 5
Ośrodek używa pieczątki podłużnej z napisem:
 
Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 2A
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel./fax 052 38 12 455
 
 
ROZDZIAŁ II – Cele i zadania
 
§ 6
 1. Celem pomocy społecznej jest:
  a) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;

  b) doprowadzanie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;
  c) zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
 2. Zadania pomocy społecznej obejmują w szczególności:
  a) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę  niezbędnej infrastruktury socjalnej;
  b) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
  c) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

  d) animowanie działań na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej;
  e) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
  f) pracę socjalną rozumianą  jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
§ 7
Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na Ośrodku w zakresie i rozmiarze określonym w ustawach, uchwałach Rady Gminy i zawartych porozumieniach w oparciu o otrzymane na te cele środki finansowe.
§ 8
Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 
§ 9
Ośrodek, obowiązany zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, pomimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych.
§ 10
Ośrodek realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, do których w szczególności należy:
 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; 
 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom; 
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
§ 11
Ośrodek wykonuje zadania własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze fakultatywnym, do których w szczególności należy:
 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 
 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 
 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 
 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 
 5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
§ 12
Ośrodek realizuje zadania własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, do których w szczególności należy:
 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 
 2. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej; 
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 
 9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 
 10. praca socjalna; 
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; 
 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 
 14. dożywianie dzieci; 
 15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 
 16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; 
 17. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
 18. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 
 19. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników; 
 20. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 
 21. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
§ 13
Ośrodek wykonuje zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do których w szczególności należy:
 1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
 2. organizacja i nadzór pracy asystentów rodziny; 
 3. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 
 4. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez:
  a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
  b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
  c)
  prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 
 5. finansowanie:
  a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,
  b)
  podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
  c)
  kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające; 
 6. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 
 7. sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 
 8. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy; 
 9. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaległości z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za okres dłuższy niż 12 miesięcy; 
 10. realizowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny.
§ 14
Ośrodek wykonuje zadania własne gminy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do których w szczególności należy:
 1. opracowanie i realizowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
 3. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 
 4. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 
 5. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
   § 15
Ośrodek wykonuje zadania własne gminy z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, do których w szczególności należy:
 1. przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych;
 2. wydawanie decyzji w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych; 
 3. prowadzenie ewidencji księgowo – merytorycznej; 
 4. wypłacanie dodatków mieszkaniowych; 
 5. sporządzanie sprawozdań i rozliczanie wydatków w zakresie realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

  § 16

Ośrodek wykonuje zadania gminy z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawą o świadczeniach rodzinnych, do których w szczególności należy:

 1. przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących przyznawania świadczeń rodzinnych;
 2. prowadzenie ewidencji księgowo – merytorycznej dla tego zadania; 
 3. wydawanie decyzji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych; 
 4. wypłacanie świadczeń rodzinnych;
 5. rejestrowanie, ewidencjonowanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób uprawnionych ustawą o świadczeniach rodzinnych;
 6. opracowywanie planów potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 7. opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych,
 8. współpracowanie z instytucjami w zakresie dotyczącym świadczeń rodzinnych.
§ 17
Ośrodek wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, do których w szczególności należy:
 1. przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 2. prowadzenie ewidencji księgowo – merytorycznej; 
 3. opracowywanie i wydawanie decyzji o przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
 4. wypłacanie świadczeń pieniężnych w przypadku bezskutecznych egzekucji alimentów; 
 5. odbieranie oświadczeń majątkowych oraz przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych u dłużników alimentacyjnych; 
 6. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych; 
 7. opracowywanie planów potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 
 8. sporządzanie i przekazywanie w formie pisemnej i elektronicznej sprawozdań dotyczących funduszu alimentacyjnego; 
 9. przekazywanie i ujawnianie informacji gospodarczych o dłużnikach do biura informacji gospodarczej; 
 10. współpracowanie z instytucjami w zakresie dotyczącym funduszu alimentacyjnego.
§ 18
Ośrodek wykonuje zadania własne gminy z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do których w szczególności należy:
 1. opracowywanie i realizacja gminnego program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 2. zlecanie i zawieranie umów z współrealizatorami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 
 3. prowadzenie działań zmierzających do udzielania osobom uzależnionym i współuzależnionym pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej; 
 4. inicjowanie i realizowanie innowacyjnych form profilaktyki alkoholowej; 
 5. prowadzenie placówek wspierających lub realizujących zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 
 6. opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 19
Ośrodek wykonuje zadania własne gminy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, do których w szczególności należy:
 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; 
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 
 4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 
 5. pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego;
§ 20
Ośrodek wykonuje zadania określone ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do których w szczególności należy:
 1. ustalanie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób innych, niż ubezpieczeni, a posiadających obywatelstwo polskie i posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych;
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z osobami, dla których ustalane jest prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji uprawniających do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  
ROZDZIAŁ III – Organizacja i organy Ośrodka
 
§ 21
 1. W Ośrodku wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
  a)  Referat Finansowo – Organizacyjny,

  b) Referat Pomocy Środowiskowej,
  c) Referat Świadczeń Rodzinnych,

  d) Środowiskowy Dom Samopomocy,

  e) Ośrodek Profilaktyki Alkoholowej,

  f)  Mieszkania Chronione,
  g)
  Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi Wielkiej,
  h) Świetlica Środowiskowa w Brzozie,

  i)  Świetlica Środowiskowa w Dąbrowie Wielkiej,

  j)  Świetlica Środowiskowa w Nowym Smolnie,

  k) Świetlica Środowiskowa w Prądocinie,

  l)  Świetlica Środowiskowa w Dobromierzu. 
 2. Szczegółową organizację wewnętrzną ośrodka oraz zakres działania ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka. 
 3. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka oraz zasady ich wynagradzania określają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz regulamin wynagradzania ustalony przez dyrektora Ośrodka.
§ 22
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej używa pieczątki podłużnej z napisem:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Ogrodowa 2A
  86-060    Nowa Wieś Wielka
  tel. 58 32 212   fax 38 12 455 w.36

 2. Ośrodek Profilaktyki Alkoholowej w Nowej Wsi Wielkiej używa pieczątki podłużnej z napisem:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Ośrodek Profilaktyki Alkoholowej
  ul. Al. Pokoju 7
  86-060    Nowa Wieś Wielka
  tel./fax 38 12 455 w.36
 3. Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi Wielkiej używa pieczątki podłużnej z napisem:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Świetlica Środowiskowa
  ul. Kwiatowa 20
  86-060  Nowa Wieś Wielka
 4. Świetlica Środowiskowa w Brzozie używa pieczątki podłużnej z napisem:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Świetlica Środowiskowa
  ul. Przemysłowa 1b
  86-061  Brzoza 
 5. Świetlica Środowiskowa w Dąbrowie Wielkiej używa pieczątki podłużnej z napisem:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Świetlica Środowiskowa

  Dąbrowa Wielka 17

  86-060  Nowa Wieś Wielka 
 6. Świetlica Środowiskowa w Nowym Smolnie używa pieczątki podłużnej z napisem:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Świetlica Środowiskowa
  Nowe Smolno 10
  86-061  Brzoza
 7. Świetlica Środowiskowa w Prądocinie używa pieczątki podłużnej z napisem:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Świetlica Środowiskowa
  ul. Bydgoska 14/1
  Prądocin
  86-060 Nowa Wieś Wielka
 8. Świetlica Środowiskowa w Dobromierzu używa pieczątki podłużnej z napisem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Świetlica Środowiskowa
Dobromierz  32
86-060 Nowa Wieś Wielka
 
§ 23
 1. Dyrektor organizuje pracę Ośrodka, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 24
Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne z zakresu wykonywania zadań własnych oraz zleconych z upoważnienia Wójta Gminy.
§ 25
Dyrektor Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 
ROZDZIAŁ IV – Gospodarka finansowa
 
§ 26
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 27
Ośrodek finansowany jest z:
 1. środków finansowych przekazywanych przez gminę zabezpieczających realizację zadań własnych fakultatywnych oraz zadań własnych o charakterze obowiązkowym;
 2. środków finansowych przekazywanych przez gminę z dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom; 
 3. środków finansowych przekazywanych przez gminę z dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin; 
 4. środków finansowych przekazywanych przez gminę z dotacji lub dofinansowań na realizację zadań określonych w porozumieniach, umowach itp.; 
 5. zwracanych wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 
 6. środków finansowych przekazywanych przez gminę, a pochodzących z darowizn celowych.
§ 28
 1. Dyrektor Ośrodka dokonuje czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu.
 2. Do czynności prawnych w sprawach przekraczających zwykły zarząd, każdorazowo wymagana jest zgoda Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 29
 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki określone i przyjęte w budżecie Gminy.
 2. Plan finansowy określany jest na każdy rok budżetowy.
 
§ 30
Zmian statutu dokonuje Rada Gminy Nowa Wieś Wielka w trybie właściwym dla jego przyjęcia.