W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

INFORMACJE

XML

Treść


KARTA DUŻEJ RODZINY
 
            Od 1 stycznia 2019r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832; z późn. zm.) - od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
 
            Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
 
            Zniżki mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".
 
            Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Osoby ubiegające się o Kartę składają jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na którym będą zaznaczać czy ubiegają się o Kartę tradycyjną czy elektroniczną czy obie, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez gminę zostanie przyznana Karta w wybranej formie (jeśli zostaną przyznane 2 formy Karty - obie będą miały ten sam numer).

            Jednocześnie, rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna będzie mógł wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym (przede wszystkim smartfonie) Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica. Ponadto, jeśli członek rodziny wielodzietnej do dnia 31.12.2017 r. złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, to przyznanie drugiej formy Karty wiąże się jedynie z weryfikacją, czy dany członek rodziny wielodzietnej posiada ważną formę Karty w innej formie, niż wnioskowana, a ponadto, czy uzupełnił adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego.

            W przypadku osób, które wnioskują o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny, nie ma potrzeby podawania na wniosku danych, którymi wójt/burmistrz/prezydent miasta już dysponuje ani złożenia oświadczeń, które stanowiły podstawę do przyznania Karty Dużej Rodziny.

Karta przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
 
Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia następujące wymagania:
  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Lista dokumentów wymaganych do przedstawienia przy składaniu wniosku:
1) w przypadku rodzica - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co
    najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej
    ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
    w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej -
    oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka -
    oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym
    domu dziecka;
4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w
    rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
    o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w
    dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami podanymi wyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy:
1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt
    małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument
    potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający
    tożsamość;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
    stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający
    tożsamość.
 
Zarówno instytucje publiczne jak i prywatne przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny pod adresem: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny

PLIKI DO POBRANIA OD 01.01.2019r.:
 

 
Szczegółowych informacji udziela p. Hanna Świtała, tel. (52) 3812-455 wewn. 4 (w godz. 7:00 - 15:00 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki oraz w godz. 8:00 - 16:00 we wtorki).
 
 

Załączniki