W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

POMOC RZECZOWA

XML

Treść


O pomoc rzeczową mogą starać się osoby, które spełniają jednocześnie dwa warunki określone art.7 ust.1 i art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, z których: Pierwszy to- trudna sytuacja życiowa osoby lub rodziny związana z występowaniem:
 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudność  w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • alkoholizm i narkomania,
 • zdarzenie losowego i sytuacja kryzysowa,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna,
Drugi to - trudna sytuacja finansowa, czyli miesięczny dochód; dla osoby samotnie gospodarującej, dochód nie może przekraczać kwoty 701,00zł, dla rodziny, dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00zł.

Świadczenia niefinansowe:
 
schronienie, posiłek, niezbędne ubranie:
Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Udzielenie schronienia następuje poprzez umieszczenie w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn i kobiet, domu samotnej matki, mieszkaniu chronionym.

W zakresie dożywiania Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:
1. zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
 • dzieciom do 7 roku życia,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
2. zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa wyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
W przypadku:
 • osoby samotnie gospodarującej, jest to kwota: 1.051,50zł,
 • rodziny 792,00zł na osobę w rodzinie.
 
składki na ubezpieczenie zdrowotne: składki zdrowotne ośrodek pomocy społecznej opłaca za osoby:
 • pobierające zasiłek stały,
 • bezdomne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • bezrobotne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezrobocia na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.  
składki na ubezpieczenia społeczne: Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
Przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, wymienionymi wyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
 
sprawienie pogrzebu:
Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
 
Praca socjalna: świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:
 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostosowania.
Praca socjalna świadczona jest wszystkim zgłaszającym się osobom, niezależnie od ich sytuacji materialnej.
Realizacja świadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej zależna jest od wysokości środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na każdy rok budżetowy.