W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Kujawsko - Pomorska Telopieka

XML

TreśćDyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej informuje, że od dnia 25 lipca 2022 r. do dnia 19 sierpnia 2022 r. (do godziny 14:00) Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej prowadzi rekrutację do Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, w ramach którego 20 osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka otrzyma „bransoletki życia”

 
„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, partnerami jest 88 powiatów lub gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym Gmina Nowa Wieś Wielka) Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 
Kto może skorzystać z Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:

- Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka;

- Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

- Osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

- których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej (1.164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 900,00 zł dla osoby gospodarującej z rodziną);


- doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;


- ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;


- z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;


- korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;


- pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;


- będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);

- prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.


Dokumenty jakie należy dostarczyć:

 
- Formularz zgłoszeniowy;

-Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, wymienionych wyżej (jeżeli zaznaczono, np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej do pobrania są poniżej, natomiast w wersji papierowej dostępne będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowej 2A, w godzinach urzędowania Ośrodka.

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć:


- Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowej 2A, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „KujawskoPomorska Teleopieka”;

- Pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Ogrodowej 2A, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;

- Pocztą elektroniczną na adres: d.lisiak@gopsnww.pl

- Za pośrednictwem pracownika socjalnego Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.

 
Dodatkowa informacja: W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby uczestników termin rekrutacji zostanie wydłużony lub zostanie ogłoszona rekrutacja otwarta (ciągła). Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia formularzy.

 
Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane przez personel projektu telefonicznie. 

 

Osoby do kontaktu:
 
Dorota Lisiak – Kierownik referatu pomocy środowiskowej e-mail: d.lisiak@gopsnww.pl Tel: 523812455 w 1

 
Agata Bogusz – starszy specjalista pracy socjalnej e-mail:  a.bogusz@gopsnww.pl Tel: 523812455 w 1 

 
Edyta Łobodzińska – starszy specjalista pracy socjalnej e-mail: e.lobodzinska@gopsnww.pl  Tel: 523812455 w 1 

 
Edyta Homeniuk – starszy specjalista pracy socjalnej e-mail: e.homeniuk@gopsnww.pl  Tel: 523812455 w 1 

 
Monika Kotkowska - pracownik socjalny e-mail: m.kotkowska@gopsnww.pl 
Tel: 523812455 w 1 
 

Pliki do pobrania (proszę kliknąć by pobrać):


Formularz zgłoszeniowy


Regulamin rekruracji


 


 


 

Załączniki