W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-23.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-11-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowej Wsi Wielkiej, zwany dalej „GOPS”, zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast 
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
mapa strony
focus wokół elementów nawigacyjnych
na stronie działają standardowe skróty klawiaturowe

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Karolina Kinal. Kontakt: k.kinal@gopsnww.pl, tel. 523812455. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej odpowiada Karolina Kinal, k.kinal@gopsnww.pl, tel.523812455.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

GOPS  zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, GOPS zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy GOPS odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej mieści się na parterze budynku, przy ulicy Ogrodowej 2 A. Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się od strony zachodniej budynku w tym jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową możliwy jest od poziomu gruntu podjazdem. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  nie posiadamy pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie zatrudniamy osoby przeszkolonej w zakresie komunikacji w polskim języku migowym. Wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie komunikacji alternatywnej typu AAC.

Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (oznaczenia dróg ewakuacyjnych).

Budynek  mieszkań  chronionych w Nowej Wsi Wielkiej mieści się obok budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  w Nowej Wsi Wielkiej, przy ulicy Aleja Pokoju 12. Budynek jest piętrowy, bez windy, nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na parterze dostęp do łazienki i toalety dla osoby niepełnosprawnej. Dostęp dla osób niepełnosprawnością ruchową możliwy jest od poziomu gruntu.    

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

Zarządzenie Nr 15/20 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 24 września 2020r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw Dostępności

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Raport o stanie zapewnienia dostępności Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka