W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Dostęp do informacji publicznej

XML

Treść

Dostęp do informacji publicznej

Formy udostępniania informacji

Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej następuje poprzez:
 1. ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych,
  w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych;
 3. udostępnianie na wniosek zainteresowanego.

 

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowej Wsi  Wielkiej, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji ośrodek powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie możliwych do realizacji, wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

 • Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
  - żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  - Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej nie dysponuje żądaną informacją;
  - istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

 

 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np.ochrona danych osobowych, tajemnica skarbowa).

Ponadto prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu
na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.           

Jak dostarczyć wniosek?
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej w jeden z niżej wymienionych sposobów:  

 • przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ogrodowa 2A, 86-060 Nowa Wieś Wielka
 • złożyć osobiście w biurze podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gops@nowawieswielka.pl
 • przesłać elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP

 

Terminy i opłaty     
Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację
ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na CD itp.), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.

Podstawa prawna:

·         Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

·         Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

·         Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 stycznia 2007r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)

 

Załączniki