W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI WIELKIEJ

XML

Treść

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W NOWEJ WSI WIELKIEJ

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne 


§ 1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, zwany dalej Ośrodkiem,  jest jednostką organizacyjną Gminy Nowa Wieś Wielka, finansowaną w formie jednostki budżetowej, powołaną w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

§ 2
Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Nowa Wieś Wielka z siedzibą pod adresem: 86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2A.

§ 3

Ośrodek używa pieczątki podłużnej z napisem:


Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 2A
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel./fax 052 38 12 455

 
ROZDZIAŁ II – Przedmiot działalności

§ 4
1.      Celem pomocy społecznej jest:
a)       zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
b)       doprowadzanie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;
c)       zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
2.      Zadania pomocy społecznej obejmują w szczególności:
a)       tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę  niezbędnej infrastruktury socjalnej;
b)       analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
c)       przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
d)       animowanie działań na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej;
e)       pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
f)        pracę socjalną rozumianą  jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
g)       rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 
§ 5
1.      Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
2.      Ośrodek, obowiązany jest do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, pomimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych.
 
§ 6
Ośrodek w ramach realizowanych zadań prowadzi:
1)      Mieszkanie Wspomagane w Nowej Wsi Wielkiej,
2)      Klub Seniora w Prądocinie,
3)      Świetlicę Środowiskową w Nowej Wsi Wielkiej,
4)      Świetlicę Środowiskową w Brzozie.
 
§ 7
Zakres działalności Ośrodka obejmuje :
1.       Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
2.       Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym i obowiązkowym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
3.      Zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4.      Zadania własne gminy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
5.      Zadania własne gminy z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
6.      Zadania gminy z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawą o świadczeniach rodzinnych.
7.      Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
8.      Zadania własne gminy z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
9.      Zadania własne gminy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
10.  Zadania określone ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
11.  Zadania określone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
12.  Zadania zlecone ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
13.  Zadania określone ustawą o opłacie skarbowej.
14.  Zadania zlecone ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.
15.  Zadania określone ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
 
§ 8
Ośrodek może przyjąć do wykonania także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych związanych z realizacją polityki społecznej, a w szczególności o charakterze osłon socjalnych,  na podstawie porozumienia, umowy lub powierzenia.

§ 9
Ośrodek może realizować zadania finansowane lub współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


ROZDZIAŁ III – Organizacja i organy Ośrodka

§ 10
1.      Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2.      Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, który jednocześnie jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora i dokonuje wobec niego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3.      Pracodawcą (zakładem pracy) dla Dyrektora jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
4.      Dyrektor, na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy, umocowany jest do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz w zakresie innych sprawach powierzonych jako zadania Ośrodka. Na wniosek Dyrektora Wójt Gminy może udzielić upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych innej osobie.
5.      Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działania ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
6.      Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
7.      Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka oraz zasady ich wynagradzania określają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz regulamin wynagradzania ustalony przez Dyrektora Ośrodka.
8.      Dyrektor Ośrodka dokonuje czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu.
9.      Do czynności prawnych w sprawach przekraczających zwykły zarząd, każdorazowo wymagana jest zgoda Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.

ROZDZIAŁ IV – Gospodarka finansowa

 
§ 11
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.
2.      Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora i przedstawiony Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
3.      Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji z budżetu państwa, środków budżetu gminy oraz innych źródeł - środków publicznych takich jak rządowe programy i fundusze celowe oraz fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
4.       Dochody odprowadzane są na rachunek budżetu gminy.
5.      Ośrodek może uzyskiwać dofinansowanie działalności ze źródeł zewnętrznych, przygotowując w tym celu stosowne wnioski składane za zgodą Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
6.      Ośrodek posiada własne rachunki bankowe.
7.      Ośrodek ustanowiony jest jednostką obsługującą w zakresie administracyjno – finansowym dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej  będącego odrębną jednostką organizacyjną gminy.


Rozdział 5
Nadzór i kontrola nad działalnością Domu

§ 12
1. Nadzór bezpośredni nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka.
2. Nadzór merytoryczny i kontrolny nad Ośrodkiem w zakresie realizowanych zadań i gospodarki funduszami publicznymi realizuje Wojewoda Kujawsko - Pomorski.
3.  Dyrektor składa Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za poprzedni rok budżetowy oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej, w pierwszym kwartale każdego roku oraz na każde żądanie organów Gminy.


Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 13
Zmiany postanowień Statutu Ośrodka mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.