W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Regulamin rekrutacji i udziału w programie Teleopieka

XML

Treść

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROGRAMIE TELEOPIEKA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
REALIZOWANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI WIELKIEJ

 § 1

Informacje ogólne


Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w programie oraz prawa i obowiązki uczestników.

1. Celem głównym programu jest poprawa jakości życia osób w wieku powyżej 65 lat poprzez realizację usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, które umożliwią seniorom jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w naturalnym, dotychczasowym środowisku.

2. Program realizowany jest w okresie od 01.05.2022r. 

3.  Informacje na temat naboru i realizacji form wsparcia z zakresu teleopieki zamieszczone są na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

4.Wszystkie osoby biorące udział w programie otrzymają bezpłatne wsparcie w zakresie usługi teleopieki, o której mowa w § 3.


§ 2

Definicje


1. Realizator - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Ogrodowa 2A od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

2.Wykonawca usługi teleopieka  - Firma Sidly z siedzibą w 00-020 Warszawa ul. Chmielna 2/31 

3.Dokumenty zgłoszeniowe – niezbędne dokumenty umożliwiające zakwalifikowanie kandydata do programu tj. formularz zgłoszeniowy, karta pacjenta oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i realizacji zadania. 

4. Kandydat – osoba ubiegająca się o udział w projekcie. 

5. Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w zadaniu, która spełnia kryterium wieku oraz miejsca zamieszkania.

6. Teleopieka - system, który umożliwia codzienną, zdalną opiekę nad Uczestnikami programu.

7. Opaska – urządzenie do teleopieki w formie bransoletki na nadgarstek zapewniające łączność z Centrum teleopieki.

8. Centrum Teleopieki – instytucja zapewniająca możliwość całodobowego przekazywania informacji o potrzebie wezwania pomocy, funkcjonująca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. § 3

Zakres wsparcia


1. Program zakłada zapewnienie uczestnikom wsparcia w formie usługi teleopieki.

2. Wsparcie o którym mowa w pkt 1, realizowane jest w szczególności poprzez: 

  a) prezentację działania Centrum Teleopieki uczestnikowi oraz przeszkolenie go w zakresie obsługi opaski, 

    b)  przekazanie oraz podłączenie opaski do Centrum Teleopieki, 

   c)  zapewnienie całodobowej łączności z Centrum Teleopieki, monitoring wskaźników mierzonych przez opaskę oraz rejestrację sygnałów alarmowych

   d) przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowości działania opaski oraz odbiór uszkodzonej i dostawa nowej lub naprawionej opaski. 

3. Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się w razie potrzeby z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy udzielają adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym: m.in. informują osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, wzywają pogotowie lub służby ratunkowe – jeśli sytuacja tego wymaga.

4. Skorzystanie z tej formy pomocy i zastosowanie ww. opaski jest uzależnione od dostępu sygnału telefonii komórkowej w miejscu przebywania uczestnika. 

5. Bezpłatne korzystanie z usługi teleopieki warunkowane jest finansowaniem zadania z Programu Korpus Wsparcia Seniorów.§ 4

Warunki zakwalifikowania do udziału w teleopiece


1. Uczestnikiem programu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria łącznie:

   a)  zamieszkuje na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,

   b)  jest osobą, która skończyła 65 rok życia, 

  c) wyrazi zgodę na udział w programie, przestrzeganie Regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas procesu rekrutacji i realizacji.

2. Realizator zastrzega możliwość odmowy udziału w zadaniu na każdym jego etapie osobom, których sytuacja życiowa, zdrowotna, prawna nie pozwala na skorzystanie z oferowanego wsparcia.


§5

Ogólne zasady i warunki rekrutacji


1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji.

2. Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym od 01.05.2022 do wyczerpania ilości opasek. 

3.  Po wyczerpaniu ilości opasek, zostanie utworzona lista rezerwowa. 

4. Za rekrutację uczestników odpowiedzialny jest pracownik Realizatora udzielający informacji i wyjaśnień telefoniczne pod numerem telefonu: 523812455, 523812144 lub mailowe pod adresem d.lisiak@gopsnww.pl .

5. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest złożenie deklaracji uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym oraz karty pacjenta. 

6. Kandydat, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem udziela zgody na przetwarzanie niezbędnych danych osobowych w procesie rekrutacji.

7.  Dopuszcza się dokonanie zgłoszenia przez opiekuna uczestnika. 

8. Pracownik Realizatora przeprowadza weryfikację formalną danych zgłoszonego kandydata, w szczególności, czy spełnia kryteria określone w § 4 oraz przekazuje niezbędne dane tj. imię, nazwisko, telefon oraz adres do Wykonawcy zadania. 

9. W przypadku stwierdzenia, że Kandydat nie spełnia kryteriów, realizator informuje go telefonicznie lub elektronicznie o braku możliwości udziału w programie. W przypadku trzech bezskutecznych prób kontaktu dalsze powiadomienia nie będą dokonywane.  

10. Pracownik Realizatora sporządza listę Kandydatów wg kolejności zgłoszeń zakwalifikowanych do udziału w programie. Informacja na temat zakwalifikowania się do programu będzie przekazana Kandydatowi lub osobie upoważnionej telefonicznie lub elektronicznie. 

11. Lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w zadaniu zostanie udostępniona Wykonawcy programu.

12. Kandydatom nie przysługuje prawo odwołania się od wyników rekrutacji. 


 
§ 6

Umowa na świadczenie usług teleopiekuńczych


1. Umowę na świadczenie usług teleopiekuńczych sporządza i podpisuje Realizator z Wykonawcą programu. 

2. Realizator prowadzi rejestr aktywnych opasek. 

3. Wykonawca wyposaża Uczestników zgłoszonych przez pracownika Realizatora programu w opaski oraz dokonuje instruktażu użytkowania.


§ 7

Zobowiązania Uczestnika projektu


1. Uczestnik, któremu wydano opaskę jest jedynym dysponentem urządzenia. Nie może odstępować urządzenia osobie drugiej. 

2. Za dzień rozpoczęcia udziału w programu przyjmuje się datę otrzymania formy wsparcia w postaci aktywacji usługi. 

4. Bezpłatny udział w programie może trwać maksymalnie do 31.12.2022r. 

5. Uczestnicy programu zobowiązani są do zgłaszania Realizatorowi: 

1) telefonicznego, internetowego lub osobiście wcześniejszej rezygnacji z uczestnictwa w programie, 

2) każdorazowego powiadamiania o zmianie danych przekazanych podczas procesu rekrutacji; 

3) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w programie. 

6. Zakończenie uczestnictwa w programie następuje z chwilą: 

1) zaprzestania świadczenia usług przez Wykonawcę, wskutek zakończenia umowy między Wykonawcą a Realizatorem,

2) skreślenia z listy Uczestnika w związku z: 

   a) rezygnacją Uczestnika, 

   b) znacznym pogorszeniem stanu zdrowia Uczestnika uniemożliwiającym dalsze korzystanie z usługi, 

   c) przerwaniem użytkowania opaski przez okres ciągły trwający ponad 7 dni bez powiadamiania Centrum Teleopieki o przyczynie przerwania, 

  d) brakiem możliwości świadczenia usług niezależnym od Realizatora, Centrum Teleopieki, Wykonawcy lub Uczestnika.

7. Uczestnik zostaje poinformowany telefonicznie o zamiarze skreślenia osoby z listy Uczestników programu. 

9. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy Uczestnika przed zakończeniem programu, Uczestnik ma obowiązek zwrócić opaskę do Realizatora w ciągu 7 dni od dnia rezygnacji lub przekazania informacji o skreśleniu z listy Uczestników. 

10. Po zakończeniu programie w związku z upływem czasu na który umowa została zawarta, Uczestnik ma obowiązek zwrotu opaski Realizatorowi. 

11. Uczestnik ponosi koszty naprawy urządzenia w wypadku użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem. § 8

Postanowienia końcowe


1. Uczestnik programie jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i na stronie internetowej.

3. Realizator programu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Informacje o ewentualnych zmianach zostaną zamieszczone na stronach internetowych.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2022r.