W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

ZAPYTANIE OFERTOWE - WARSZTATY CHOREOTERAPII

XML

Treść

                                                                        Nowa Wieś Wielka, dnia 30 stycznia 2019r.
Znak.RFO.EFS.III.271-1/2019
 
                                              
                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
warsztaty z terapią poprzez taniec dla uczestników zajęć w ramach Klubu Seniora utworzonego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro
 
1.      Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej
ul. Ogrodowa 2A 
86-060 Nowa Wieś Wielka
 
2.      Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:
Warsztaty choreoterapii. Wnioskodawca zaplanował 4 spotkania po 3 godziny dla 35 uczestników Klubu Seniora w Prądocinie.   
Osoba prowadząca muszą posiadać kwalifikacje zawodowe zgodnie z wykonywanymi zajęciami oraz min. roczne doświadczenie zawodowe.
 
3.       Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów: najniższa cena - 100%.
 
4.      Termin i miejsce realizacji zamówienia.
 

Miejsce: Klub Seniora w Prądocinie  ul. Bydgoska  14, 86-060 Nowa Wieś Wielka
Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2019r. do 31.08.2019r.
Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia:  
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.
Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.
 
5.      Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania.
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 5 lutego  2019r. do godz. 15.00
w  pokoju nr 6 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
ul. Ogrodowa 2A, 86-060  Nowa Wieś Wielka. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy ośrodka. Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem. nr  fax 52-3812-455 e-mail: k.kinal@gopsnww.pl
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby GOPS w Nowej Wsi Wielkiej.
 
6.      Opis warunków udziału w postępowaniu:
·        Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:
wypełnionego  formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1 Załącznik nr 1,
·        oświadczenia załącznik nr 2 Załącznik nr 2,
·        oświadczenie załącznik nr 3 Załącznik nr 3,  
·        aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy np. statut.
 Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.
Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.
 
7.      Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:
a)      pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Ogrodowa 2A, 86-060 Nowa Wieś Wielka.
b)      faxem 52-3812-455
c)       e-mailem: k.kinal@gopsnww.pl
d)      osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: Inspektor Karolina Kinal  
 
8.      Warunki płatności za przedmiot zamówienia
Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy będzie dokonywana w systemie miesięcznym.
 
9.      Warunki udziału w postępowaniu:
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej. Podmiot ekonomii społecznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.
1)      przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
2)      podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a)      CIS i KIS;
b)      ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3)      organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
4)      podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
a)      organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b)      spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c)      spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (stanowiący Załącznik nr 2) oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie ww. statusu itp.) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga aby oferent – PES wykazał się posiadanym doświadczeniem
w zakresie świadczenia usług lub dostaw  odpowiadających swoim rodzajem usługom lub dostawom określonych treścią z opisu przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): min. 3 usługi odpowiadające przedmiotowi Zamówienia tj. wykonał usługi polegające na jak w zapytaniu.
 
10.  Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy kwota oferty przewyższa wartość zabezpieczonych środków finansowych na realizację zamówienia.
 
 
Załącznik nr 1

Załączniki