W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Zasady działania ośrodka profilaktyki

XML

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 2A
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel. (52) 38-12-455 w. 3
fax (52) 38-12-455Osobą odpowiedzialną za realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii jest: 

  

Agata Łukasiak - kierownik Ośrodka Profilaktyki Alkoholowej 

  
Urzędowanie kierownika OPA: 
  

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI WIELKIEJ

pok. nr 8


PONIEDZIAŁEK 
7:00 - 15:00
 
WTOREK 
8:00 - 16:00

ŚRODA 
7:00 - 15:00

CZWARTEK 
7:00 - 15:00
 
PIĄTEK 
7:00 - 15:00
 


Ośrodek Profilaktyki Alkoholowej 
ul. Ogrodowa 2A 
86-060 Nowa Wieś Wielka 
tel.(52) 38-12-455 wew. 3Ośrodek Profilaktyki Alkoholowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stanowi zaplecze dla prowadzonej terapii w zakresie uzależnień i współuzależnień. W ramach działań Ośrodka Profilaktyki Alkoholowej funkcjonuje:     

1.  Podstawowa pomoc psychologicznej udzielana rodzinom

Psycholog - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pok. nr 4 trzy razy w tygodniu (zapisy przyjmowane są osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej w godzinach pracy Ośrodka lub pod nr tel. (52) 3812-455 wewn. 1) 

 
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 
Przewodniczący Komisji Grzegorz Kuczora 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Grażyna Wojtera - Moskal, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej 


Członek Komisji Anita Wysota, Główny specjalista ds. zamówień publicznych, aktywizacji gospodarczej i spraw lokalowych 


Członek Komisji Agata Łukasiak, Kierownik Ośrodka Profilaktyki Alkoholowej 


Członek Komisji Henryka Lisik 
 
Członek Komisji Michał Derkowski, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych i bhp 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka działa w zakresie określonym w art. 4.1 ust. 1 pkt 1 i 3 i 6 oraz art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którymi prowadzi działania związane z:         
- profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przemocą w rodzinie oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 
- podejmowaniem opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy,            
- podejmowaniem interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Komisja zbiera się co najmniej raz w kwartale, nie częściej jak dwa razy w miesiącu. 


Wnioski o leczenie odwykowe oraz zgłoszenia o występującej przemocy w rodzinie należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej pok. nr 8 lub pok. pracowników socjalnych w godzinach urzędowania Ośrodka tj.  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00-15.00, wtorek 8.00 – 16.00            
  
lub pocztą na adres:    

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych        
ul. Ogrodowa 2A        
86-060 Nowa Wieś Wielka    
  
Co powinien zawierać wniosek dotyczący kierowania osoby na leczenie odwykowe? 


Wnioskodawcą może być: żona, mąż , pełnoletnie dzieci, rodzice, kurator, pedagog szkolny, komenda rejonowa policji, izba wytrzeźwień (w przypadku trzykrotnego zatrzymania w ciągu dwunastu miesięcy), sąsiedzi oraz każda inna osoba, która dostrzega problem alkoholowy i zamierza jemu przeciwdziałać. 

Wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko wskazanego we wniosku
- datę jego urodzenia
- imię ojca
- miejsce zamieszkania,
- uzasadnienie – napisane tak, jak rzecz widzi wnioskodawca, musi zawierać istotne   przesłanki do wkroczenia w życie osobiste, takie jak powodowanie rozpadu rodziny, demoralizacja nieletnich, notoryczne zakłócanie spokoju w miejscu zamieszkania itd. 


Wniosek o zastosowanie leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego- do pobrania w załączeniu


Wniosek rozpatruje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na najbliższym posiedzeniu. 


  
3. Zespół Interdyscyplinarny Wspierający Rodzinę w Gminie Nowa Wieś Wielka 

Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy Zarządzenia Nr 39/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2021r. 

1. Agata Łukasiak - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, Kierownik OPA w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej 


2. Edyta Homeniuk - Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej


3. Agata Bogusz - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej


4. Edyta Łobodzińska - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej


5. Monika Kotkowska  - Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej


6. Arleta Woytynowska - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Brzozie


7. Marzena Matczyńska - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Brzozie 


8. Patrycja Kordys - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej


9. Agata Kunicka - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej

10. Iwona Puzio - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej


11. Anna Wieloszyńska - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej


12. Natalia Lewandowska - młodszy wychowawca świetlic środowiskowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej


13. Adam Boniewicz - dzielnicowy Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny


14. Tomasz Gołębiewski - dzielnicowy Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny


15. Tomasz Woźniak - dzielnicowy Komisariatu Policji Bydgoszcz - Wyżyny


16. Justyna Dudziak - kurator zawodowy II Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej


17. Lucyna Fiszer - kurator specjalista II Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej


18. Mariola Lewandowska - Pietras  - kurator specjalista I Zespołu Kuratorskiego wykonujący orzeczenia w sprawach karnych 


19. Marianna Pękała  - pielęgniarka szkolna w Brzozie


20. Czesława Góralczyk - położna zabiegowa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

 

Organizację pracy zespołu interdyscyplinarnego określa regulamin. 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania - do pobrania w załączeniu


Telefon „Niebieska Linia”

Każda osoba może bezpłatnie otrzymać wsparcie oraz informację, gdzie zwrócić się o pomoc  w sytuacji  kryzysowej. Osoba zwracająca się o pomoc pozostaje anonimowa.


NIEBIESKA LINIA. - do pobrania w załączeniu

 

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

Fundusz Sprawiedliwości zapewnia natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, w tym osobom pokrzywdzonym zbrojną agresją na Ukrainie.

Możesz skorzystać z bezpłatnej:

pomocy prawnej,
pomocy psychologicznej,
pomocy materialnej
 Wykaz placówek świadczących pomoc w całej Polsce: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Zachęcamy też do kontaktu z całodobową Linią Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900. Infolinia jest dostępna całodobowo, w tym w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM- do pobrania w załączeniu


Poradnictwo i szkolenia w zakresie profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień. 

Podstawą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest profesjonalne przeszkolenie specjalistów i osób zatrudnionych w różnych instytucjach takich jak: szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodki Zdrowia, mających bezpośrednie kontakty z wieloma aspektami problemów alkoholowych. Szkolenia obejmują zarówno nowoczesne rozumienie problematyki alkoholowej jak i zagadnienia przemocy w rodzinie oraz nowoczesne strategie i procedury terapeutyczne. 
  Działalność informacyjno-edukacyjna i kulturalna 

W ramach działań promujących zdrowy styl życia, bez uzależnień i ich skutków Ośrodek Profilaktyki Alkoholowej umożliwia realizację: 
- ogólnoszkolnych akcji z zakresu promocji zdrowia, 
- programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach, 
- pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
- spotkań dla rodziców z specjalistami w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy, 
- debat szkoleniowych, 
- zadań z zakresu profilaktyki uzależnień za pomocą warsztatów i przedstawień  teatralnych 
- współorganizuje konkursy o tematyce uzależnień i inne promujące zdrowy styl życia, 
- współorganizuje imprezy trzeźwościowe, festyny.

Załączniki