W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

XML

Treść

Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej

Kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
1) Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi 776,00 zł
2) Dla osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi 600,00 zł
3) Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345,00 zł
4) Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej (1.552,00zł) i dla osoby w rodzinie (1.200,00 zł)na osobę w rodzinie.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje 

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości: 
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej — różnicy między 130% kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000,00 zł miesięcznie;
 b) w przypadku osoby w rodzinie — różnicy między 130% kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. 
c) Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100,00 zł miesięcznie.Zasiłek okresowy 
Zasiłek okresowy przysługuje osobie lub rodzinie w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:
1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.


Zasiłek celowy 

Zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie w szczególności - na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

Zasiłek celowy w sytuacji klęsk i zdarzeń losowych

Osobom lub rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, niezależnie od dochodów osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe lub dochodów rodziny może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek może nie podlegać zwrotowi. Ocenę okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia, jak i samo jego przyznanie, a także określenie kwoty zasiłku oraz zastrzeżenie jego zwrotu (częściowego lub całkowitego) pozostawiono ośrodkowi pomocy społecznej.

Ośrodek pomocy społecznej dokonuje oceny, czy rzeczywiście strona poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz jaka jest ich skala. Poniesione straty są jednym z głównych kryteriów przyznania pomocy.

Specjalne zasady przyznawania zasiłku celowego zostały uzależnione od zdarzeń zewnętrznych, powodujących nagłe i niespodziewane straty. Zasiłek celowy przyznany na w związku z klęską lub zdarzeniem losowym ma cechy pomocy doraźnej, ukierunkowanej na konkretny cel - stratę, która musi być szczegółowo wykazana przez wnioskodawcę.

Świadczenie to nie stanowi rekompensaty, nie ma charakteru odszkodowawczego, czy zadośćuczynienia ze strony organów Państwa, lecz ma służyć osobom znajdującym się w szczególnych dla nich sytuacjach, kiedy ich podstawowe potrzeby nie mogą zostać zaspokojone, narażając ich na egzystencję w warunkach nieodpowiadających godności człowieka. Zdarzeniem losowym jest splot nieoczekiwanie występujących wydarzeń, które negatywnie wpływają na stan psychiczny lub fizyczny osoby. Zdarzeniem losowym jest także sytuacja, kiedy jedna osoba doznała pewnej szkody na skutek działań wykonanych przez drugą osobę.
Klęską żywiołową jest zjawisko naturalne, działanie sił natury, które powoduje szkody na określonym terenie, mogą nią być na przykład ulewne deszcze prowadzące do powodzi, wysokie temperatury powietrza powodujące suszę, silne wiatry wywołujące huragany, trąby powietrzne.        
Klęska ekologiczna to trwałe uszkodzenie dużego obszaru przyrodniczego, które ma negatywny wpływ na zdrowie lub życie człowieka. Powstałych uszkodzeń nie można cofnąć.


Specjalny zasiłek celowy 

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

Ośrodek realizuje wynagrodzenie, które opiekunowi osoby ubezwłasnowolnionej ustala sąd. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Świadczenie może być przyznane okresowo albo jednorazowo, gdy opieka ustaje lub opiekun zostaje z niej zwolniony. W obu sytuacjach to sąd decyduje, czy przysługuje  wynagrodzenie. Przepisy dotyczą osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych, dla których opiekunem prawnym nie jest osoba najbliższa. Opiekun prawny nie otrzyma także świadczenia, gdy jest rodziną zastępczą lub gdy sąd uzna, że jego nakład pracy jest nieznaczny. Przyznanie wynagrodzenia nie jest uzależnione od dochodów opiekuna, z tytułu np. renty.